Oznámenie č. 242/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania

Čiastka 96/2010
Platnosť od 01.06.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Pôvodný predpis

01.06.2010