Oznámenie č. 241/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a výborom ministrov Albánskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 96/2010
Platnosť od 01.06.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 13 ods. 1.