Nariadenie vlády č. 238/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom

Čiastka 95/2010
Platnosť od 01.06.2010
Účinnosť od 01.07.2018