Vyhláška č. 235/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z. z.

Čiastka 94/2010
Platnosť od 29.05.2010
Účinnosť od 01.07.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.05.2010