Nariadenie vlády č. 233/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/2010
Platnosť od 29.05.2010 do30.06.2012
Účinnosť od 01.09.2010 do30.06.2012
Zrušený 186/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2010, okrem prvého bodu § 12a a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2010.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2010 - 30.06.2012 Delená účinnosť
01.06.2010 - 31.08.2010

Pôvodný predpis

29.05.2010