Úplné znenie č. 216/2010 Z. z.Úplné znenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách

Čiastka 87/2010
Platnosť od 19.05.2010

OBSAH

DRUHÁ ČASŤ - RADA (§ 4 - § 14)

Pôvodný predpis

19.05.2010