Oznámenie č. 213/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na roky 2010 – 2013

Čiastka 85/2010
Platnosť od 19.05.2010
Redakčná poznámka

Program nadobudne platnosť 19. mája 2010 v súlade s článkom 15 ods. 1.

213

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. apríla 2010 bol v Záhrebe podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na roky 2010 – 2013.

Program nadobudne platnosť 19. mája 2010 v súlade s článkom 15 ods. 1.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.