Nariadenie vlády č. 210/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť

Čiastka 85/2010
Platnosť od 19.05.2010
Účinnosť od 01.06.2010

OBSAH