Oznámenie č. 21/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva

Čiastka 12/2010
Platnosť od 21.01.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Pôvodný predpis

21.01.2010