Vyhláška č. 203/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 227/2007 Z. z.

Čiastka 80/2010
Platnosť od 11.05.2010
Účinnosť od 01.08.2010 do31.12.2015
Zrušený 373/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010 okrem čl. 1 tretieho bodu (§ 3 ods. 4) a šiesteho bodu (§ 11 ods. 2), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2010.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2010 - 31.12.2015 Delená účinnosť
15.05.2010 - 31.07.2010