Zákon č. 200/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 532/2010 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 79/2010
Platnosť od 08.05.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do31.01.2014

200

ZÁKON

z 27. apríla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 277/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Každý je povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky. Výchova k vlastenectvu a úcte k štátnym symbolom Slovenskej republiky musí byť zaradená do štátneho vzdelávacieho programu škôl.“.

2. V § 3 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „štátna škola“)“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „§ 57a a § 57b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3 písm. q) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4. V § 3 ods. 6 písm. b) a c) sa za slová „štátnych škôl“ vkladajú slová „a štátnych školských zariadení“.

5. V § 11 ods. 1 sa za slová „štátnych škôl“ vkladajú slová „a štátnych školských zariadení“.

6. V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Štátna hymna sa hrá alebo spieva aj

a) pred začiatkom rokovania ustanovujúcej schôdze a poslednej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období,

b) pred začiatkom prvého a posledného rokovania vlády Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období,

c) pred prvým a posledným zasadnutím obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zasadnutím zastupiteľstva samosprávneho kraja v príslušnom volebnom období,

d) v školách so štátnym vzdelávacím programom na začiatku školského roka a na konci druhého školského polroka,7a)

e) vo vysielaní Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie za podmienok ustanovených osobitným predpisom,7b)

f) na začiatku športových podujatí, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis.7c)“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7c znejú:

7a) § 150 zákona č. 245/2008 Z. z.

7b) § 5 ods. 2 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 200/2010 Z. z.
§ 5 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 200/2010 Z. z.

7c) § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 200/2010 Z. z.“.

7. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

㤠13a

(1) Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť na vhodnom mieste v priestoroch školy štátnu zástavu, text štátnej hymny a preambulu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.

(2) Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť v miestnosti, v ktorej prebieha vyučovanie, grafické znázornenie štátnej zástavy, text štátnej hymny a preambuly Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.

(3) Orgány územnej samosprávy sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť v miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zasadnutie zastupiteľstva samosprávneho kraja, štátnu zástavu a preambulu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.“.

Čl. IV

Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

a) zabezpečiť na začiatku podujatia hranie štátnej hymny Slovenskej republiky,“.

Doterajšie písmená a) až p) sa označujú ako písmená b) až q).

2. V § 5 ods. 2 sa slová „§ 4 ods. 3 písm. a) a l)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 3 písm. b) a m)“.

3. V § 9 ods. 6 sa slová „§ 4 ods. 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 3 písm. b)“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.