Zákon č. 200/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 532/2010 Z. z.(nepriamo), 1/2014 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 79/2010
Platnosť od 08.05.2010
Účinnosť od 01.02.2014

OBSAH