Vyhláška č. 197/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 146/2010 Z. z.

Čiastka 78/2010
Platnosť od 07.05.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 15.05.2010 do31.12.2011
Zrušený 410/2011 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2010 - 31.12.2011

Pôvodný predpis

07.05.2010