Vyhláška č. 194/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra

Čiastka 78/2010
Platnosť od 07.05.2010
Účinnosť od 15.05.2010