Oznámenie č. 190/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 77/2010
Platnosť od 06.05.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 16 ods. 16.2.