Oznámenie č. 19/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o hospodárskej spolupráci

Čiastka 12/2010
Platnosť od 21.01.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. augusta 2009 v súlade s článkom IV ods. 3.