Nariadenie vlády č. 188/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh

Čiastka 77/2010
Platnosť od 06.05.2010
Účinnosť od 30.06.2010

OBSAH