Nariadenie vlády č. 186/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2007 Z. z.

Čiastka 76/2010
Platnosť od 05.05.2010
Účinnosť od 30.06.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.06.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

05.05.2010