Oznámenie č. 182/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Federálnou službou pre kontrolu narkotík Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a ich prekurzormi

Čiastka 75/2010
Platnosť od 01.05.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. apríla 2010 v súlade s článkom 14 ods. 2.