Oznámenie č. 177/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí

Čiastka 74/2010
Platnosť od 30.04.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2010 a stráca účinnosť 31. mája 2017.