Vyhláška č. 175/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie

Čiastka 74/2010
Platnosť od 30.04.2010
Účinnosť od 01.05.2010 do30.11.2014
Zrušený 321/2014 Z. z.