Oznámenie č. 174/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpornom rámci pre bezpečnosť a zdravie pri práci č. 187 z roku 2006

Čiastka 73/2010
Platnosť od 30.04.2010
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 20. februára 2009 v súlade s článkom 8 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 22. februára 2011 v súlade s článkom 8 ods. 3.

Pôvodný predpis

30.04.2010