Oznámenie č. 17/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku 1947

Čiastka 10/2010
Platnosť od 15.01.2010
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 7. apríla 1950 v súlade s článkom 33 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 17. septembra 2010 v súlade s článkom 33 ods. 3.

Pôvodný predpis

15.01.2010