Oznámenie č. 167/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o platenej zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Čiastka 68/2010
Platnosť od 27.04.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. marca 2010 v súlade s článkom 7.