Oznámenie č. 152/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10552/2009-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby

Čiastka 61/2010
Platnosť od 10.04.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.