Zákon č. 151/2010 Z. z.Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 61/2010
Platnosť od 10.04.2010
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010 okrem čl. VIII jedenásteho bodu § 26a a § 26b, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011, a čl. XIV druhého bodu, štvrtého bodu, piateho bodu, šiesteho bodu, siedmeho bodu, ôsmeho bodu, deviateho bodu, desiateho bodu, jedenáste...