Oznámenie č. 15/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v poľnohospodárstve č. 129 z roku 1969

Čiastka 8/2010
Platnosť od 15.01.2010
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 19. januára 1972 v súlade s článkom 29 ods. 2 . Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 17. septembra 2010 v súlade s článkom 29 ods. 3.

Pôvodný predpis

15.01.2010