Zákon č. 143/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 59/2010
Platnosť od 08.04.2010
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2018
Zrušený 308/2018 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem prvého bodu, štvrtého až jedenásteho bodu a šestnásteho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012.

OBSAH