Oznámenie č. 14/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981

Čiastka 7/2010
Platnosť od 15.01.2010
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 11. augusta 1983 v súlade s článkom 11 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 17. septembra 2010 v súlade s článkom 11 ods. 3.