Zákon č. 134/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Čiastka 56/2010
Platnosť od 02.04.2010
Najbližšie účinné znenie 01.06.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

02.04.2010