Zákon č. 132/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 56/2010
Platnosť od 02.04.2010
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem ustanovení uvedených v čl. I bodoch 1, 3, 5 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.05.2010 - 31.12.2010

Pôvodný predpis

02.04.2010