Oznámenie č. 126/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 53/2010
Platnosť od 01.04.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.