Zákon č. 114/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 52/2010
Platnosť od 30.03.2010
Účinnosť od 01.09.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem ustanovení čl. I 2. bodu § 12 ods. 1 písm. o) a r), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2010.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2010 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.05.2010 - 31.08.2010