Zákon č. 113/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

Čiastka 52/2010
Platnosť od 30.03.2010
Účinnosť od 01.07.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2010 Aktuálne znenie