Zákon č. 112/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

(v znení č. 180/2014 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 52/2010
Platnosť od 30.03.2010
Účinnosť od 01.07.2015