Zákon č. 110/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 52/2010
Platnosť od 30.03.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH