Oznámenie č. 11/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovoru o Europole) a jeho dodatkových protokolov

Čiastka 5/2010
Platnosť od 14.01.2010
Redakčná poznámka

Národná rada Slovenskej republiky s vypovedaním dohovoru a jeho dodatkových protokolov vyslovila súhlas uznesením č. 1679 z 22. októbra 2009.