Zákon č. 104/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 51/2010
Platnosť od 27.03.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH