Zákon č. 87/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 36/2009
Platnosť od 13.03.2009
Účinnosť od 01.09.2009
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009 okrem čl. I 10. bodu § 7 ods. 1 písm. h), ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2009 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.04.2009 - 31.08.2009