Zákon č. 83/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 35/2009
Platnosť od 12.03.2009
Účinnosť od 01.01.2012