Zákon č. 72/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 31/2009
Platnosť od 05.03.2009
Účinnosť od 01.04.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2009 Aktuálne znenie