Opatrenie č. 7/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

(v znení č. 345/2016 Z. z., 325/2018 Z. z.)

Čiastka 3/2009
Platnosť od 15.01.2009
Účinnosť od 01.01.2019