Vyhláška č. 63/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 28/2009
Platnosť od 27.02.2009 do30.04.2013
Účinnosť od 01.03.2009 do30.04.2013
Zrušený 106/2013 Z. z.

OBSAH