Opatrenie č. 6/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny

Čiastka 3/2009
Platnosť od 15.01.2009
Účinnosť od 15.01.2009