Zákon č. 594/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 199/2009
Platnosť od 31.12.2009
Účinnosť od 15.01.2010 do04.04.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2010 okrem čl. I bodov 6 až 8 a 101 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 5. apríla 2010.