Oznámenie č. 592/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu 2010/2011

Čiastka 197/2009
Platnosť od 30.12.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. novembra 2009.