Zákon č. 59/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 28/2009
Platnosť od 27.02.2009
Účinnosť od 02.04.2009 do31.10.2009
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009 okrem čl. X 1. bodu, 9. až 13. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. apríla 2009, a okrem čl. XIII 40. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. marca 2009.