Zákon č. 576/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 195/2009
Platnosť od 24.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010