Zákon č. 574/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Čiastka 195/2009
Platnosť od 24.12.2009
Účinnosť od 01.03.2010