Zákon č. 572/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 194/2009
Platnosť od 24.12.2009
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem ôsmeho bodu, deviateho bodu a § 293bm v štyridsiatom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2010, jedenásteho bodu v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2010, a okrem osemnásteho bodu, dvadsiateho druhé...